Zespół opieki zdrowotnej w Bolesławcu
Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż w związku z naszymi zadaniami przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1.     administratorem danych osobowych pacjenta jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec,

2.     inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dostępny jest pod adresem e-mail: iod@zozbol.eu,

3.      dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4.     dane osobowe zbieramy od pacjenta, którego dane dotyczą lub od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem, związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska, policja, ośrodek pomocy społecznej itp.),

5.     odbiorcą danych osobowych pacjenta może być podmiot uprawniony do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6.     dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7.     dane osobowe pacjenta będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

8.     każdy pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania,

9.     każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

10.  podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych,

11.  dane osobowe pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO iZespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż:

1.         administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec,

2.         inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dostępny jest  pod adresem e-mail: iod@zozbol.eu ,

3.          przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO i obejmuje wejścia do budynku głównego, Oddział Chorób    Wewnętrznych, Pododdział Neurologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wejście do Oddziału Pediatrycznego,

4.         dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

5.         dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6.         dane osobowe przechowywane będą przez okres od 14 do 16 dni,

7.         każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8.         każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9.         dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.