Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR

Lokalizacja
Parter szpitala – budynek B

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Piotr Lenartowicz

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Ditrich 

Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:
- ustalenie wstępnego rozpoznania,
- wdrożenie wstępnego leczenia,
- ustabilizowanie funkcji życiowych pacjentów oraz podjęcie decyzji o dalszym trybie leczenia (t.j. hospitalizacja w określonym oddziale Szpitala, czasem skierowanie do innej placówki medycznej bądź dalsze leczenie ambulatoryjne).

Oddział dysponuje możliwością całodobowej diagnostyki w pracowni:
- RTG,
- TK,
- Laboratorium.

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny:
- respirator
- defibrylator
- bronchoskop
- monitory funkcji życiowych
- Ppompy infuzyjne
- aparaty EKG
- aparat USG
- analizator pomiarów krytycznych.

Służymy pomocą w bardzo różnorodnych sytuacjach: poważnych skaleczeniach i urazach oraz poważnych zachorowaniach i wypadkach, nieraz o dramatycznym przebiegu. Przyjmowani pacjenci miewają schorzenia internistyczne, wymagające pilnej diagnostyki, szybkiej decyzji, problemy zdrowotne wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej, ortopedycznej  jeszcze w oddziale SOR, przed przesłaniem chorego do oddziału szpitalnego.

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 02 44

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 00 71

Triaż – rejestracja medyczna
75 738 02 60

W skład SOR wchodzą Izba Przyjęć oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć funkcjonuje przy SOR przez całą dobę w systemie pracy zmianowej. Zadaniem Izby Przyjęć jest przyjęcie pacjentów w trybie planowym, ze skierowaniami, na  oddziały szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Stworzone zostały w celu zapewnienia pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia oraz zarządzania jakością świadczeń ratowniczych. System tworzą współdziałające ze sobą na ogólnie obowiązujących zasadach podmioty ratownictwa medycznego, które stosują się również do szczegółowych regulacji obowiązujących na danym obszarze.

Zgodnie z założeniami system zapewnia każdemu człowiekowi w stanie nagłego zagrożenia życia:
- łatwe i szybkie wezwanie pomocy ujednoliconymi środkami łączności ratunkowej 
- szybkie przybycie na miejsce zdarzenia wyspecjalizowanych służb ratowniczych podjęcie na miejscu zdarzenia właściwych czynności ratowniczych 
- wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport 
- niezwłoczne przyjęcie do najbliższego, stosownego do sytuacji Szpitala 
- niezwłoczne podjęcie stosownego do rodzaju zagrożenia zdrowia lub życia leczenia szpitalnego.