Aktualności

DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

Istotnej zmianie ulegają zasady odliczania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku na przeciwdziałanie COVID-19, między innymi podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą (ZOZ w Bolesławcu jest ujęty w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego
z 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Poz. 2325 z 26 marca 2020 r.).

           

Każdy płatnik podatku PIT i CIT będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu):

            - 200 % wartości darowizny, jeżeli zostanie przekazana do 30 kwietnia 2020 r.,

            - 150 % wartości darowizny, w przypadku wpłaty w maju,

            - 100 % wartości darowizny dla tych, które zostaną przekazane w okresie czerwiec - wrzesień 2020 r.

            Dodatkowo od 1 lutego do 31 sierpnia obwiązuje zerowa stawka VAT dla następujących darowizn przekazanych szpitalom ujętym w wykazie wymienionym na wstępie:

            - wyrobów medycznych,

            - produktów leczniczych oraz substancji czynnych,

            - produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących),

            - szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej,

            - testów diagnostycznych,

            - środków ochrony indywidualnej (wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czapki i rękawice).

            Stawka 0 % VAT może zostać zastosowana pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, z której musi wynikać, że dostarczone towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19. Natomiast dla darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego a 25 marca 2020 r. wystarczające jest pisemne potwierdzenie przekazania darowizny.

             Korzyści dla podatników są następujące:

 

            a. odliczenie darowizn dokonanych przed wejściem w życie ustawy,

            b. zastosowanie mnożnika wartości darowizny,

c. możliwości odliczenia darowizny przez podatników PIT rozliczających się 19-proc. podatkiem liniowym oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

d. odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących - już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżaw),

e. preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także VAT.

 Bardzo istotne jest udokumentowanie darowizn pieniężnych. Powinien to być dowód wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego.